Tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River vào tháng 07/2023

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023. EcoVillage Saigon River chính là dự án đầu tay của Nhà sáng lập